wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego w sprawie wyegzekwowania świadczeń alimentacyjnych

wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego w sprawie świadczeń pieniężnych

zaświadczenie o bezskutecznej egzekucji świadczeń alimentacyjnych

 

Celem wszczęcia postępowania egzekucyjnego wierzyciel powinien złożyć wniosek egzekucyjny wraz z tytułem wykonawczym w oryginale.

We wniosku o wszczęcie egzekucji należy wskazać świadczenie, które ma być spełnione oraz sposób egzekucji (art.797 kpc). Sposobami egzekucji wg przepisów kodeksu postępowania cywilnego są:

  • ruchomości,
  • wynagrodzenie za pracę,
  • rachunki bankowe, wierzytelności,
  • inne prawa majątkowe,
  • nieruchomości.

Wierzyciel może w jednym wniosku wskazać kilka sposobów egzekucji przeciw temu samemu dłużnikowi (art.799 kpc). W przypadku egzekucji z nieruchomości wskazać należy dokładne miejsce jej położenia oraz numer księgi wieczystej i prowadzący ją Sąd.

Komornik prosi o umieszczanie w treści wniosków egzekucyjnych danych identyfikujących dłużnika, w przypadku osób fizycznych: numery PESEL i NIP, imiona rodziców, w przypadku osób prawnych: numery NIP i REGON.